Dagordning/Protokoll vid konstituerande styrelsemöte 2015-03-29

Närvarande:

§ 1 Mötet öppnas

 

§2 Val av mötessekreterare

Åsa Mårtensson

§3 Val av justerare

Gert Svensson

§4 Val av vice ordförande

Bengt Persson

§5 Val av kassör

Ingmar Palm

§6 Val av sekreterare

Åsa Mårtensson

§7 Val av firmatecknare

Katarina Kronström, Ingmar Palm

§8 Webmaster

Staffan Larsson

§9 Mötet avslutas

Tack o hej!

 

 

Ordförande                                                               sekreterare

 

 

Justerare