Stadgar för Spjutstorpsbyalag 2001-02-28

§1

Spjutstorps byalag skall vara en politisk och religiöst obunden organisation som har till uppgift:

- att väcka och vidmakthålla intresse för hembygden, Spjutstorps församling.

- att verka för samhörighet mellan människor i hembygden.

- att vårda bygden ur historisk och kulturell synpunkt, dess natur, miljö och minnesmärken

- att främja hembygdsforskning, anordna kulturella aktiviteter, utflykter, motionsaktiviteter och hembygdsfester samt tillvarata sina medlemmars intressen för bygdens framtida utveckling.

- att ge barn och ungdomar en fast förankring i sin hembygd.

 

§2

Byalagets verksamhet skall ledas av en styrelse som har sig underställda sektioner kallade lag.

Hembygds- och kulturlaget skall forska och aktivera bygdens historiska och kulturella arv och tillgodose byns behov av kulturella aktiviteter.

Gilleslaget skall ordna sammankomster och underhållning.

 

§3

Som medlem i Byalaget upptages den som nerlägger av Byalaget årstämma faställd medlemsavgift. För att ha rösträtt skall medlem vara bosatt i Spjutstorps församling.

 

§4

Styrelsen skall bestå av ordförande jämte 4 ledamöter samt suppleanter för dessa. Ordförande väljs av årstämman för ett år. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för två år, 2 vartannat år och 2 vartannat år. Styrelsen konstituerar sig själv och ordföranden har utslagsröst vid lika rösttal. Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 av ledamöterna är närvarande. Protokoll skall föras vid varje sammanträde.

 

§5

Valberedning skall utgöras av 3 personer och väljas av årstämma för ett år. Av dessa skall en väljas till sammankallande.

 

§6

I varje lag skall ingå minst 3 ledamöter vilka väljs på årstämman för två år.

 

§7

Byalagets firma tecknas av ordföranden, sekreteraren eller kassören 2 i förening.

 

§8

För granskning av styrelsens förvaltning och Byalagets räkenskaper skall finnas 2 revisorer jämte 1 suppleant, vilka väljs av årstämman för 1 år.

 

§9

Byalagets årstämma skall hållas senast den sista mars eller den dag som styrelsen bestämmer, kallelse till årstämman skall ske via anslag senast 8 dagar före dess hållande.

Vid årstämma skall följande förekomma:

 

 

§1 .  Årsmötets öppnande och godkännande av dagordningen.

§2. Val av ordförande vid årsmötet.

§3. Val av protokollförare.

§4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

§5. Val av 2 justeringsmän.

§6. Föredrag av styrelsens verksammhetstsberättelse, ekonomiska redovisning och revisionsberättelse.

§7.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§8.  Val av ordförande för byalaget tillika styrelsens ordförande för 1 år.

§9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter för 2 år.

§10 Val av revisor jämte suppleanter för 1 år.

§11. Val av ledamöter i aktivitetslagen för 2 år.

§12 Val av valberedning jämte suppleanter för 1 år.

§13 Fastställande av medlemsavgifter.

§14 Övriga frågor väckta av styrelsen eller enskild medlem.